สวนมะนาวเมืองจันทร์ 5หมู่7 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี  www.chanapanmanaw.com 

4 items tagged "ไตรโครเดอร์มา"

ทั้งหมด 1 - 4 จาก 4

โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

สร้างใน วันศุกร์, 24 มกราคม 2557 23:53

โรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว

โรครากเน่าและโคนเน่าในมะนาว โรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อราไฟท้อฟโธร่า (Phytophthora
   parasitica Dastur ) ส่วนใหญ่มักพบโรครากเน่าโคนเน่านี้ในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว เพราะฤดูฝนถึงช่วง
   ฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง ทำให้ดินมีความชื้นสูงตามไปด้วย ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่าง
   ที่อยู่ในดินเจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีและเร็ว
 
ลักษณะอาการของโรครากเน่าและโคนเน่า
 
ลักษณะอาการ จะเข้าทำลายรากฝอย รากแขนง และตามโคนต้นของมะนาว ส่วนใหญ่เกษตรกร
   ที่ปลูกมะนาวจะไม่ทราบเลยว่าต้นมะนาวที่ปลูกเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจนกว่าต้นมะนาวจะเริ่มแสดงอา
   การออกมาให้เห็นทางใบคือ ใบของมะนาวเริ่มมีอาการเหลืองซีดโดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วค่อยๆ
   ลุกลามไปเรื่อยๆ และใบก็จะเริ่มร่วงไปเรื่อยๆจนหมดต้นในที่สุด จากนั้นกิ่งของมะนาวเริ่มแห้ง และต้น
   มะนาวก็จะยืนต้นตายในที่สุด 
 
วิธีป้องกันหรือรักษา
 
• อย่าให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้น และไม่ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน
 
• ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คลุกผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในอัตราส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
   1 กิโลกรัม ต่อ ปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม คลุกผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปโรยรอยๆโคนต้น
   ของมะนาว ต้นละ ครึ่งกิโลกรัม หรือจะใช้วิธีผสมน้ำฉีดพ่นก็ได้โดยใช้เชื้อราไตรโค
   เดอร์ม่า 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นมะนาว
 
• ใช้ เมทาแลกซิล โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา
   80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือ
   ใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า

 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา

 

อาการทางใบของโรครากเน่าโคนเน่าฟ

 

 

อาการของรากเน่าเปื่อย

 

เมทาแลกซิล

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556 19:38

เมทาแลกซิล

     วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอแนะนำ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่ชื่อว่า เมทาแลกซิล ให้เพื่อนๆชาวสวนมะนาวได้รู้จักกัน สาร
เมทาแลกซิลนั้น ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่า ของพืชตระกูลส้มรวมทั้งมะนาวด้วย และยังใช้ป้องกันกำจัดโรครากน่าโคนเน่า
ของทุเรียน ซึ่งชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี มักจะใช้ผสมน้ำในอัตราเข้มข้น ทาบริเวณที่เป็นแผลที่เน่า โดยทำการขูดเปลือกส่วนที่เป็น
แผลออกให้หมด แล้วจึงทาเมทาแลกซิลลงไป หรือบางสวนทุเรียนก็ขูดเปลือกบริเวณโคนต้นออกทั้งหมดแล้วทา เมทาแลกซิล ป้องกันโดยส่วนมากชาวสวนทุเรียนมักจะทากับทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ซึ่งทุเรียนหมอนทองมักจะเป็นโรคโคนเน่าง่ายกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ
 
      เนื่องจากฤดูฝน เป็นฤดูที่มะนาวจะเสี่ยงกับการเป็นโรคง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง และรวมถึงโรครากเน่าโคนเน่า
ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิลผสมกับน้ำ ในอัตรา เมทาแลกซิล20กรัมต่อน้ำ20ลิตร แล้วราดในบริเวณโคนต้นและรอบๆทรงพุ่ม โดย1
ต้น ทางสวนได้ราดน้ำ10ลิตรผสมเมทาแลกซิล10กรัมลงไปสำหรับมะนาวอายุไม่เกิน1ปี และราดน้ำ20ลิตรผสมเมทาแลกซิล20กรัม สำหรับ
มะนาวอายุ1ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในมะนาว เนื่องจากเดือนสิงหาคม2556 ที่ผ่านมาทางสวนได้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมสวนมะนาว ทางสวนจึงกลัวว่าจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ทางสวนจึงได้ใช้สารเมทาแลกซิล เพื่อป้องกันไว้ กันไว้ดีกว่าแก้น่ะครับ

เมทาแลกซิล

ผงเมทาแลกซิลสีชมพู

เมทาแลกซิลผสมน้ำ

        ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้
 
   กกจันทบูรณ์ โรคลำต้นเน่า (Phytophthora cyperi Ito.) ใช้ในอัตรา 12 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร พ่นสารเคมี 
   ในระยะต้นกกสูงประมาณ1เมตร หรือ อายุกกประมาณ 1เดือน จากนั้นพ่นระยะห่างกันประมาณ 3สัปดาห์
 
   กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ (Phytophthora palmivora Butl.) ใช้ในอัตรา 40 กรัม ต่อน่้ำ 20ลิตร 
   พ่นให้ทั่วต้นกล้วยไม้
 
   ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora pulmivora Butler.) ใช้ในอัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ1ลิตร ใช้
   ทาบริเวณแผล ซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือกออกแล้วบางๆ จนถึงเนื้อดีที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
 
   เผือก โรคใบไหม้หรือใบจุดตาเสือ (Phytophthora colocasiae Rac.) ใช้ในอัตรา 2-3 กรัม ต่อต้นหยอด
   ลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1เดือนขึ้นไป
 
   สับปะรด โรคยอดเน่าหรือต้นเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 20-40กรัม ต่อน้ำ 20
   ลิตร จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูก ป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ2เดือน
 
   มะนาว โรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora parasitica Dastur.) ใช้ในอัตรา 80-100กรัม ต่อน้ำ 1ลิตร ใช้
   ทาแผลที่เน่า ถากเปลือกออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล หรือใช้ในอัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2
   ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
  
   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความของเว็บได้ที่  >> บทควา
 

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

สร้างใน วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2556 16:49

ไตรโครเดอร์มา ฮาร์เซียนั่ม

         วันนี้ทางสวนมะนาวเมืองจันทร์ จะขอพูดถึง ชีวินทรีย์กำจัดศัตรูพืช ที่ชื่อ ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อ เชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค


พืช โรคที่ป้องกันกำจัด อัตราการใช้
พืชตระกูลแตง
ได้แก่ แตงโม แตงกวา แตงร้าน
บวบ มะระ ฯลฯ
โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น พิเทียม ฟิวซาเรียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชตระกูลกะหล่ำ
ได้แก่ คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
ขาวปลี เขียวปลี ฯลฯ
โรคใบจุด ใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อรา
หลายชนิด เช่น ฟิวซาเรียม
อัลเทอนาเรีย ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชหัว
ได้แก่ ขิง ข่า มันฝรั่ง เผือก มันเทศ
หอม กระเทียม ฯลฯ
โรคหัวเน่า ที่เกิดจากเชื้อราบางชนิด
เช่น พิเทียม ไฟทอฟเทอร่า
โรคใบจุดสีม่วง
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันพืชสวนอื่นๆ
เช่น มะเขือเทศ ยาสูบ สตรอเบอรี่
พริก หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ
โรคเหี่ยว โรคกล้าเน่า-ยุบตาย ที่มี
สาเหตุจากเชื้อ ฟิวซาเรียม พิเทียม
ไรซอกโทเนีย สเคอโรเตียม ฯลฯ
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไม้ผล
ได้แก่ ทุเรียน ส้ม ลำไย ฝรั่ง มะนาว
ฯลฯ
โรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อ
ไฟทอฟเทอร่า
ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ20ลิตร
รดหลุมปลูกและฉีดพ่นทุก7-10วันไทรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม
  หมักเชื้อไทรโครเดอร์ม่าก่อนใช้24ชม.

  อาการของโรครากเน่า-โคนเน่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้หาอ่านจากบทความภายในเว็บได้ >> บทความทั้งหมด

น้ำท่วมสวนมะนาว

สร้างใน วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2556 18:21

น้ำท่วมสวนมะนาว 

วันนี้ทางสวนจะมาเล่าถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายในสวนในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 56
     หลังจากที่ก่อนเข้าพรรษา จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้วครั้งนึง ซึ่งครั้งนั้นยังไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้
     ซึ่งครั้งแรกต้นมะนาวภายในสวนยังไม่ได้รับความเสียหายอะไร แต่ครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรง
     มากในรอบเกือบ10ปี ฝนตกลงมาหนักเป็นเวลาหลายวัน ซึ่ง ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี
     โดนน้ำท่วมไปตามๆกัน และทางสวนเองก็เป็นสวนผลไม้ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน  ท่อที่สำ
     หรับให้น้ำผลไม้ภายในสวนถูกน้ำพัด พังเสียหายทั้งสวน และสะพานไม้ข้ามคลอง ซึ่งใช้ข้ามไปยัง
     แปลงมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ก็ถูกน้ำพัดสะพานพังเสียหาย 
 
และหลังจากที่น้ำทะลักจากคลองเข้ามาภายในสวนเป็นเวลาหลายชั่วโมงได้ลดระดับลง ทาง
     สวนจึงอยากรู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับต้นมะนาว ซึ่งโดนน้ำท่วมต้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงจากการ
     ที่สำรวจดู ทางสวนไม่พบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับต้นมะนาว ซึ่งทางสวนกลัวว่าจะเกิดรากเน่าโคนเน่า
     แต่ก็ไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด  ถือว่ายังโชคดีที่ต้นมะนาวภายในสวนยังไม่เป็นอะไร แต่ก็ต้อง
     มาวางระบบน้ำในสวนใหม่ ทำสะพานใหม่  เหนื่อยกันต่อครับชาวสวน
 

น้ำคลองทะลัก

น้ำท่วมสวนมะนาว

    สวนมะนาวน้ำท่วม     มะนาวในวงบ่อน้ำท่วม     น้ำท่วมสวนมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ น้ำทะลักท่วมสวนมะนาว
หากต้องการข้อมูลต่างๆเรื่องมะนาว หาอ่านจาก บทความ ภายในเว็บได้ครับ
 
คุณอยู่ที่: Home